Om Janus

Butiksansvarlig på Ydre Nørrebro.

Nyt fra bestyrelsen – Konstitueringsmøde

I søndags mødtes den nyvalgte bestyrelse i KBHFF for første gang. Hovedformålet var at konstituere bestyrelsen, som det er foreskrevet i de nye vedtægter, men også at mødes og snakke om forventninger til bestyrelsesarbejdet.

Efter middag og en indledende introduktion fra de enkelte medlemmer vedrørende interesser og engagementer i KBHFF, kom vi i fællesskab frem til en fordeling af posterne.

Jonas Dreves Glass bliver ny formand for KBHFF. Jonas Boye Christensen fortsætter som kasserer, sammen med Janus Boesen Agerbo.

Esther Juel Jepsen og Andreas Lloyd fungerer som menige medlemmer af bestyrelsen.

Ulf Wolff og David Hendriksen bliver suppleanter.

En anden vigtig beslutning var spørgsmålet om, hvorvidt KBHFF skal søge bistand til at få afklaret vores juridiske forhold med henblik på bl.a. moms og skatte undtagelse. Der var enighed om, at kontakten til advokatkontoret Foldschack og Forchhammer skal genoptages.

Afslutnings blev der planlagt møder og ansvarsområder for det næste år.

Referat og dagsordner kan, som altid, findes på wikien.

Bedste hilsner

Bestyrelsen i KBHFF

Sommerfest på Ydre Nørrebro

For at hilse sommeren hjerteligt velkommen, og for at styrke sammenholdet i vores afdeling, arrangerer vi en majfest (sommerfest).

Det løber af stablen lørdag den 14. juni og vi håber rigtig mange af jer har tid og lyst til at komme!

Festen holder vi i Fælledparken kl. 13, og den står på hygge, spisning, vikingespil og lige akkurat hvad som helst vi i fællesskab kan finde på.
Maden tager vi med selv i bedste sammenskudsgilde-stil. For at få et overblik, har vi lavet dette skema, hvor i meget gerne må skrive jer på, hvis i kommer.

I samme anledning afholdes der fremtids værksted, hvor der er mulighed for at drøfte drømme, udfordringer og tiltag vi ønsker at se i afdelingen.

 

Vi glæder os til at se jer.

sommer hilsner fra

Ydre Nørrebro

Dagsorden mv. for generalforsamling 2014

Kære KBHFF’ere

Her er dagsordenen for generalforsamlingen, næste lørdag. Vi går igang med mødet kl. 15, men kom gerne i god tid. Der er inkluderet to mulige spor, da der fremlægges forslag om vedtægtsændringer. Afhængigt af, hvad vi kommer frem til fortsætter vi af det ene eller det andet spor.

Uanset hvad, skal vi have valgt flere medlemmer til bestyrelsen, så hvis nogen af jer har mod på det må i gerne melde ind på info@kbhff.dk inden mødet eller kontakte mig, hvis der er nogen spørgsmål.

Københavns Fødevarefællesskab Generalforsamling 2014

Tid: 26. april. kl. 15.00

Sted: Oehlenschlægersgades Skole.Oehlenschlägergade 55-57

Dagsorden:

1. Velkomst og intro til konsensusprocess

2. Valg af stemmetællere

3. Valg af dirigent

4. Kollektivgruppens beretning

5. Regnskabsaflæggelse (Regnskab 2013)

6. Behandling af indkomne forslag:

1. Forslag fra vedtægtsgruppen

Diskussion af forslag om vedtægtsændringer og beslutning, som fremlagt på hjemmesiden.

Herefter fortsættes efter de eksisterende vedtægter eller de ændrede vedtægter alt efter, hvad vi kommer frem til.

Dagsordenen ud fra de eksisterende vedtægter:

7. Fremlæggelse af budget (Budget 2014)

8. Fastlæggelse af afdelingskontingent

9. Valg af formand

10. Valg af næstformand

11. Valg af kasserer

12. Valg af indkøber (indkøbsgruppen indstiller denne)

13. Valg af 1 afdelingsrepræsentant fra hver afdeling til bestyrelsen (afdelinger indstiller disse)

14. Valg af ekstern revisor

15. Eventuelt

 Dagsordenen ud fra ændrede vedtægter:

7. Fremlæggelse af budget (Budget 2014 m. kontingent)

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

10. Valg af ekstern revisor

11. Eventuelt

 

Vi regner med at slutte omkring kl. 18.30, hvor efter vi går videre med spisning og fest. Husk at skrive jer på, hvis i ikke allerede har gjort det.

Tilmelding foregår ved at skrive dig på en vagt, indbetale 50,- kr på kontoen – se flere detaljer på wikien: Tilmelding her!

 

På vegne af KBHFF, god påske.

Janus Agerbo

Forslag til nye vedtægter

Der er blevet udtrykt ønske om, at forslag til ændring af vedtægter offetliggøres, inden fristen for at stille forslag til dagsordenen på generalforsamlingen udløber. Dette ønske virker kun rimeligt, så hermed har I forslaget. Efter flere paragraferne er der et stykke tekst i hård parentes [sådan her]. Denne tekst kommer ikke med i forslaget, men tjener udelukkende til at forklare tankerne bag paragraffen.

Forslag til vedtægter for Københavns Fødevarefællesskab

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Københavns Fødevarefællesskab f.m.b.a. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at bidrage til udviklingen af et økologisk bæredygtigt samfund og at give alle adgang til et sæsonbetonet udbud af bæredygtige, friske, sunde og velsmagende fødevarer, der er dyrket og produceret så lokalt som praktisk muligt, med fokus på højest mulig kvalitet, og hvor husdyrene har optimale levevilkår.

Det gør vi ved at

  • støtte avlere til at udvikle og producere alsidige økologiske og biodynamiske fødevarer ved at handle direkte og betale en fair pris.
  • distribuere fødevarer til egne medlemmer, afdelinger og lokale arrangementer.
  • drive lagre og lokalafdelinger, hvor vi slæber og pakker fødevarer.
  • minimere emballage, energi, ressourcer og spild, maksimere genbrug samt værne om miljøet.
  • besøge avlerne og hjælpe dem med praktisk arbejde.
  • støtte og deltage i smålandbrug, andelslandbrug, kollektivbrug, fællesdyrkning og byproduktion af fødevarer.
  • lave arrangementer og formidle og fremme viden om økologi, fødevarer, tilberedning og forbrug.
  • støtte opbygningen af lokale fællesskaber, der har en åben og demokratisk struktur, hvor alle er velkomne – uanset baggrund.

§ 3 Hæftelse

Ingen deltagere i foreningen hæfter personligt,uden begrænsning og solidarisk.

[Det er et formskrav for en f.m.b.a. at dette er anført]

§ 4 Medlemmer

Stk. 1. Enhver, der kan støtte foreningens formål, kan optages som medlem. indmeldelse sker ved betaling af kontingent for indeværende år.
Stk. 2. Alle medlemmer forpligter sig til at følge de af generalforsamlingen fastsatte medlemskrav.

[Dette forslag indeholder en ændring fra et engang indmeldelses gebyr til årligt kontingent. Dels er det et krav til frivillige folkeoplysende foreninger at der betales kontingent, dels fordi vi ser det som hensigtsmæssigt at skille driftsomkostninger til foreningen fra omkostningerne ved at bestille og distruere vores vare]

§ 5 Udtræden

Et medlem udtræder automatisk af foreningen, når der ikke længere betales kontingent. Udtrædelse kan frit ske ved henvendelse i lokalafdelingen.

[Mulighed fri udtræden er et krav for at en forening kan være omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) ]

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt på den årlige ordinære generalforsamling.
Stk. 2 Valgperioden er 2 år. Hvert år vælges 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og to kasserere.
Stk. 3 Yderligere vælges der op til 2 suppleanter.
Stk. 4 I tilfælde af frafald blandt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er bestyrelsen selvsupplerende frem til næste generalforsamling.

[Her er en væsentlig ændring fra den tidligere bestyrrelses konstruktion. Tanken er, at det skal være lettere at få valgt bestyrrelses medlemmer på en generalforsamling, samt at vi får etableret en løbende udskiftning af bestryrelsen.]

§ 7 Tegningsregel

Foreningen tegnes udadtil af formanden og én kasserer i forening.

§ 8 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen består af alle foreningens medlemmer og er foreningens øverste myndighed. Ordinære generalforsamling skal afholdes inden for 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel via foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Alle deltagere, der har betalt kontingent for indeværende år, har én stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formalia og forretningsorden, herunder gennemgang af konsensus-beslutningsproces.
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af ekstern revisor
10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle forslag og dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside og via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5a. Foreningens budget og regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside og via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Ved beslutninger tilstræbes konsensus. Hvis generalforsamlingens dirigent finder dette umuligt, kan forslag vedtages med 2/3 flertal og ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun ske med 3⁄4 flertal. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om pointmetoden.

[Paragraffen om generalforsamlingen er i de store træk bevaret. Der er indført et punkt, hvor beslutningsprocesserne gennemgås og godkendes. Og der er tilføjet et punkt om fastsættelse af kontingent. ]

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 100 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, og med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.

 

[bemærk at kravet til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er ændret fra 1/3 af foreningens medlemmer til blot 100. Dette er sket for at det ikke skal være en uoverskuelig hindring, hvis en gruppe medlemmer føler behov for at indkalde og få taget stilling til principielle spørgsmål.]

§ 10 Kontingent

Kontingentet fastsætttes på generalforsamlingen og gælder for efterfølgende regnskabsår.

[Ideen er, at der i budgettet gives et oplæg til et kontingent og general fosamlingen derefter godkende eller ændrer dette beløb.]

§ 11 Økonomi og overskud

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Eventuelt overskud anvendes til at fremme foreningens formål.

[Det er ikke meningen at KBHFF skal skabe et overskud, men i tilfældet at der kommer et, mener vi det er vigtigt at der er taget stilling til anvendelsen.]

§ 12 opløsning

Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, lovligt varslet og indkaldt med dette formål.

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

 

Håber alle kan se meningen med ændringerne. Spørgsmål kan rettet til info@kbhff.dk mærk:  [vedtægter]

God påske

Janus

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

Kære KBHFF’ere

Så er vi fremme ved den tid af året, hvor vi skal have vores ordinære generalforsamling.

I år bliver det lørdag d. 26. april på Oehlenschlægersgades Skole.

Vi går I gang kl. 15 og forventer at generalforsamlingen er afsluttet omkring kl. 18.30. Nærmere program, dagsorden, regnskab og forslag til budget for 2014 bliver offentliggjort d. 19. april. Forslag, der skal på dagsordnen, skal de være indsendt på info@kbhff.dk senest d. 12. april!

En ting vi ved er, at der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsesposter, så hvis det er noget du kunne tænke dig at prøve kræfter med, vil vi meget gerne høre fra dig.

Efter generalforsamlingen bliver der middag og fest!

Afdelingerne dyster i Kålrabi-cuppen og der serveres øl og andet godt i baren.

Tilmelding foregår ved at skrive dig på en vagt, indbetale 50,- kr på kontoen – se flere detaljer om aftenens arrangement på wikien ganske snart: Tilmelding her!

Vi glæder os til at jer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen og arrangementsgruppen

 

Vedtægtsmøde 02.04 rykket til 08.04!

Det tredje og sidste møde omkring de nye vedtægter fokuserer på beslutningsprocessen i KBHFF.

Jeg er desværre nødt til at rykke mødet til tirsdag d. 8. april.

Update: Mødet finder sted på:

The Hub, Nørrebrogade 52C, 2. tv.
Tirsdag d. 8. april kl. 19.30
(inde i den bagerste baggård, hvor Meyers Madhus også ligger)

Så er regnskabet 2012 kommet!

Kære alle kbhff’ere

Så har vi endelig 2012 regnskabet tilbage fra revisor!

Det har været en lang sej kamp og jeg vil gerne sige tak, til alle der har lagt kræfter i at få det på plads!

Det var en opgave, der tærrede på kræfterne og med den bag os fornemmer jeg, at der er frigivet meget energi til det fremadrettede regnskabsarbejde. Blandt kassererne, økonomigruppen og mig er der blevet arbejdet for at undgå et lignende hængeparti. Vi i langt med 2013 regnskabet og har holdt arbejdsdage, hvor flere afdelinger nu har bogført frem til marts 2014.

Nu, hvor der er kommet overblik, er det tydeligt, at 2012 resultatet er langt bedre, end jeg havde forventet undervejs. Jeg håber det vil biddrage til at fjerne den tvivl og usikkerhed, der har været omkring vores økonomiske forhold og vi kan fokusere på udviklingen af fællesskabet og de opgaver, som er årsagen til at vi er med.

Regnskabet kan findes på wiki’en (link).

Glædelige hilsener

Janus Agerbo