Handelsbetingelser

Download som pdf

KBHFFs handelsbetingelser

Københavns Fødevarefællesskab ønsker at være en den del af en bæredygtig fremtid ved at gøre bæredygtige og økologiske fødevarer tilgængelige for alle. KBHff støtter fair og direkte handel og ønsker at skabe et økonomisk bæredygtigt, selvstændigt og transparent alternativ til kommercielle fødevarevirksomheder.

1. Generelt:
Medmindre andet er aftalt, er disse handelssbetingelser gældende for alle leverancer til Københavns Fødevarefællesskab (KBHff), hvad enten ordre er afgivet mundtligt eller skriftligt.
1.1. Sælgers evt. salgsvilkår finder alene anvendelse i det omfang, de er vedtaget ved skriftlig aftale mellem KBHff og sælger.

2. Betalingsvilkår:
Forfaldsdato er løbende uge + 14 dage fra fakturadato.

3. Levering:
Levering skal finde sted på de af KBHff angivne leveringsadresser. Risikoens overgang sker på leveringsadressen, når varerne er aflæsset.
3.1. En angiven leveringstid må overholdes. Levering foregår hver onsdag inden kl. 12.00.
Ved overskridelse af leveringstid er KBHff berettiget til annullation af ordren.

4. Reklamationer:
Alle varer modtages med forbehold af godkendelse, uanset om betaling har fundet sted.
Leverandøren underrettes straks og ellers uden ugrundet ophold om mangler i forhold til kvalitet eller leverance.

5. Mangelfulde varer:
Er en vare mangelfuld i leverance eller kvalitet og har KBHff ved modtagelse straks eller uden ugrundet ophold givet meddelelse til leverandøren herom, er KBHff berettiget til omlevering indenfor leveringstid eller hel eller delvis ophævelse af købet.

6. Følgeseddel:
Enhver leverance skal ledsages af en følgeseddel, hvorpå er anført leveringssted samt nøjagtig angivelse af forsendelsens indhold og pris.

7. Faktura:
Med mindre andet er aftalt sendes en samlet faktura elektronisk til KBHffs økonomigruppe: okonomi@kbhff.dk

8. Ændring af ordre:
Enhver ændring eller annullering af en ordre må afgives skriftligt for at være bindende. En ændring eller annullering af en ordre skal være KBHff i hænde 48 timer inden rette leveringstid.

9. Lovvalg og værneting:
Enhver tvist mellem en samarbejdspartner og KBHff skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Juni 2012

Københavns Fødevarefællesskab f.m.b.a.
c/o Brdr Rohde VVS ApS
Kastanie Allé 16
2720 Vanløse

CVR-nummer: 32996671
Bank: Merkur 8401 1136136

e-mail: info@kbhff.dk
web: www.kbhff.dk