Handelsbetingelser

Download som pdf

KØBENHAVNS FØDEVAREFÆLLESSKABS HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) ønsker at være en del af en bæredygtig fremtid ved at gøre bæredygtige og økologiske fødevarer tilgængelige for alle. KBHFF støtter fair og direkte handel og ønsker at skabe et økonomisk bæredygtigt, selvstændigt og transparent alternativ til kommercielle fødevarevirksomheder.

1. Generelt
Medmindre andet er aftalt, er disse handelsbetingelser gældende for alle leverancer til KBHFF, hvad enten ordre er afgivet mundtligt eller skriftligt.
1.1. Sælgers evt. salgsvilkår finder alene anvendelse i det omfang, de er vedtaget ved skriftlig aftale mellem KBHFF og sælger.

2. Betalingsvilkår
Forfaldsdato er løbende uge + 14 dage fra fakturadato.

3. Levering
Levering skal finde sted på de af KBHFF angivne leveringsadresser. Risikoens overgang sker på leveringsadressen, når varerne er aflæsset.
3.1. En angiven leveringstid må overholdes. Levering foregår hver onsdag inden kl. 11.00.
Ved overskridelse af leveringstid er KBHFF berettiget til annullering af ordren.

4. Reklamationer
Alle varer modtages med forbehold af godkendelse, uanset om betaling har fundet sted.
Leverandøren underrettes straks og ellers uden ugrundet ophold om mangler i forhold til kvalitet eller leverance.

5. Mangelfulde varer
Er en vare mangelfuld i leverance eller kvalitet og har KBHFF ved modtagelse straks eller uden ugrundet ophold givet meddelelse til leverandøren herom, er KBHFF berettiget til omlevering inden for leveringstid eller hel eller delvis ophævelse af købet.

6. Følgeseddel
Enhver leverance skal ledsages af en følgeseddel, hvorpå er anført leveringssted samt nøjagtig angivelse af forsendelsens indhold. Det skal fremgå af følgesedlen, om varen er økologisk. Emballagen, varen er leveret i, skal være udspecificeret på følgesedlen med antal og art.

7. Faktura
Med mindre andet er aftalt sendes en samlet faktura elektronisk til KBHFFs økonomigruppe: okonomi@kbhff.dk
7.1. Emballagen, varen er leveret i, skal være udspecificeret på fakturaen med antal, art og pris.
Evt. transportudgift skal ligeledes selvstændigt opgives.

8. Kreditnota på emballage
Emballage der returneres fra KBHFF til leverandøren, forsynes med en følgeseddel med angivelse af antal, art og modtager. Disse emballager faktureres de pågældende leverandører.

9. Ændring af ordre
Enhver ændring eller annullering af en ordre må afgives skriftligt for at være bindende. En ændring eller annullering af en ordre skal være KBHFF i hænde 48 timer inden rette leveringstid.

10. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem en samarbejdspartner og KBHFF skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

December 2014

e-mail: info@kbhff.dk