---English version further down ---

Kære alle
De sidste par måneder har PFAS fyldt meget i medierne, og både grundvand, industrigrunde og kystnære naturplejearealer bliver undersøgt for forurening.
Da vi bor kystnært og har dyr som afgræsser nogle af statens naturarealer, bliver vi direkte berørt. Heldigvis har denne afgræsning kun fundet sted i et par år, og kun med nogle unge kvier. Vi har derfor helt styr på hvilke dyr, som har afgræsset på de forurenede arealer.
Der blev for noget tid siden taget blodprøver af disse dyr, og de er indtil videre i karantæne i 13 mdr. Derefter skal nye blodprøver afklare deres status.
I går blev der taget blodprøver af nogle køer, som har afgræsset lignende arealer. Arealer som endnu ikke er undersøgt, men som vi forventer også er forurenet. Disse dyr har dog kun været i kort tid på arealet og har samtidig fået andet foder, så hvis disse dyr også er forurenede, forventer vi, at det vil være på et lavere niveau. Vi afventer nu svar på disse blodprøver.
Vores kalve går aldrig kystnært, og vi formoder, at de er PFAS-fri.
Med den viden vi har på nuværende tidspunkt har vi lagt vores 4 % brakmark langs med nordkysten, som ifølge prøverne er mindre forurenet end syd- og vestsiden af Odden.
Heldigvis for vores produktion, har vi ikke marker på sydsiden udover de forpagtede statsejede naturarealer, som vi nu stopper med at bruge.
Flere landmænd i området har tilbudt godkendte græsarealer, som kan bruges til dyrene sommeren over, men næste vinter kan blive en udfordring, da der så vil være flere dyr i stalden.
I 2022 har vi ikke produceret grøntsager kystnært, og frugten dyrkes omkring gården med over 600 m til den mest udsatte kyst.
I år vil vores produktion også være flyttet langt fra kysten, så vi kan være sikre på vores produkters kvalitet. Ligeledes undersøger vi også vores samarbejdspartneres produktionsforhold, så deres evt. PFAS-forurenede produkter ikke videreforhandles i vores butik.
Vi arbejder videre med undersøgelser på hele Odden. Disse undersøgelser skal hjælpe os alle med at komme videre med en sikker fødevareproduktion. Dag for dag bliver vi lidt klogere, og vi vil løbende informere jer, når vi har mere relevant viden.
Kærligst os på Birkemosegaard

--- English version ---

Dear all,
In recent months, PFAS has been a major topic in the media, with investigations being carried out for contamination in groundwater, industrial sites, and coastal nature areas. As we live near the coast and have animals that graze on some of the state's natural areas, we are directly affected. Fortunately, this grazing has only taken place for a few years and only with some young heifers. Therefore, we have full control over which animals have grazed on the contaminated areas.

Some time ago, blood samples were taken from these animals, and they are currently in quarantine for 13 months. After that, new blood samples will determine their status. Yesterday, blood samples were taken from some cows that have grazed on similar areas, which have not yet been investigated, but which we expect are also contaminated. However, these animals have only been on the area for a short time and have also received other feed, so if these animals are also contaminated, we expect it to be at a lower level. We are now awaiting the results of these blood tests.

Our calves never graze near the coast, and we assume that they are PFAS-free. With the knowledge we have at present, we have laid our 4% fallow land along the north coast, which according to the tests, is less contaminated than the south and west sides of Odden.

Fortunately for our production, we do not have fields on the south side, except for the leased state-owned natural areas, which we now stop using. Several farmers in the area have offered approved grasslands that can be used for the animals during the summer, but next winter could be a challenge as there will be more animals in the barn.

In 2022, we did not produce vegetables near the coast, and the fruit is grown around the farm with over 600 meters to the most vulnerable coast. This year, our production will also be moved far from the coast so that we can be sure of the quality of our products. We are also investigating our partners' production conditions to ensure that their potential PFAS-contaminated products are not sold in our store.

We continue to work on investigations throughout Odden. These investigations will help us all move forward with a safe food production. Every day, we become a little wiser, and we will inform you as we have more relevant knowledge.

Warm regards from us at Birkemosegaard.