— English version further down —

Tag din ven under armen og kom til oplæg om bogen 'Levedygtigt landbrug', fællesspisning og fællesmøde d. 28. maj. Arrangementet bliver holdt på Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18, 2500 København fra kl. 17. Du må meget invitere en ven med!

Den Grønne Ungdomsbevægelse har tidligere i år udgivet bogen ’Levedygtigt Landbrug’ hvor de beskriver deres vision for det bæredygtige landbrug – et landbrug som på mange måder tilstræber de samme værdier som vi tilstræber i Københavns Fødevarefællesskab. Læs mere om bogen her

Til arrangementet kommer Tobias Unger Coff fra Den Grønne Ungdomsbevægelse, en af forfatterne bag udgivelsen, og fortæller om arbejdet med bogen. Tobias har tidligere studeret på Den Regenerative Jordbrugsskole i to år, hvor han samtidig drev en divers grøntsagsproduktion, Stensbæk Grønt, i Sønderjylland tæt på Ribe. Samtidig studerede han på Elain Inghams “Soil food web Foundations courses", som er en online uddannelse i den levende jord og kompostering. I dag studerer han naturressourcer på Københavns Universitet. Hvis du deltog til den årlige generalforsamling, så har du faktisk allerede mødt Tobias, Tobias er nemlig medlem af Københavns Fødevarefællesskab og ny indvalgt medlem i bestyrelsen.

Dagsorden og tilmeldingsliste findes her

   

Program

17:00 - 17:15: Fællesmøde - punkter på dagsordenen gennemgås, herunder eksempelvis 'nyt fra afdelingerne'. Der kan stilles opklarende spørgsmål, mens den længere diskussion tages i mindre grupper, så der sidst på mødet hurtigere kan træffes en fælles beslutning.

17:15 – 18:00: Oplæg og diskussion ’Levedygtigt Landbrug’ v. Tobias Unger Coff

18:00 - 19:30: Arbejde i mindre grupper. Det kan eksempelvis være planlægning af et større arrangement, diskussion om løsningen på et problem, kommunikationskampagne, planlægning af svampeposen med mere.

19:30 - 20:00: Fællesspisning

20:00 - 21:00: Fremlæggelse af forslag og beslutningsprocesser

   

Vil du gerne være med til at lave mad til fællesspisningen?

Så send en mail til vores fælleskoordinator på fk@kbhff.dk og meld dig på køkkenholdet.

P.S. husk og medbring en boks til rester, hvis der er rester fra fællesspisningen.

Hvor mødes vi?

Fællesmøderne afholdes på Hotel- og Restaurantskolen på Vigerslev Allé 18, 2500 København, hvor foreningen også har sit fælleslager, i kælderlokalerne ved kursuskøkkenet A 006. Drej til højre efter indgang på skolens område fra Lyshøjgårdvej og kig efter en åben kælderindgang/dør. Ring til 28887923 hvis du ikke kan finde os. (Du kan også finde et kort i dagsordenen).

   

--- English version ----

   

Bring your friend and come to a presentation about the book 'Levedygtigt Landbrug', communal dining, and Common meeting on May 28th. The event will be at Hotel- and Restaurantskolen Vigerslev Allé 18, 2500 Copenhagen from 5 p.m. You're more than welcome to bring a friend!

Earlier this year, the Green Youth Movement in Denmark published the book 'Levedygtigt Landbrug', a description of their vision for sustainable farming - farming that, in many ways, strives for the same values we aim for in Københavns Fødevarefælleskab. You can read more about the book here.

Tobias Unger Coff from the Green Youth Movement, one of the authors of the publication, will attend the event and talk about the work on the book. Tobias previously studied at the Regenerative Agricultural School for two years, at the same time he operated a diverse vegetable production, Stensbæk Grønt, in Southern Jutland near Ribe. At the same time, he studied Elain Ingham's "Soil Food Web Foundations courses", which is an online education in living soil and composting. Today, he studies natural resources at the University of Copenhagen. If you attended the annual general assembly, you've actually already meet Tobias. Tobias is a member of Københavns Fødevarefællesskab and a newly elected member of the board.

You can see the agenda for the entire general meeting and sign up here

Dagsorden og tilmeldingsliste findes her

   

Program

5:00 p.m. - 5:15 p.m.: General meeting - agenda items will be reviewed, including, for example, 'updates from the departments'. Clarifying questions can be asked, while longer discussions will be held in smaller groups, so that a common decision can be reached more quickly towards the end of the meeting.

5:15 p.m. - 6:00 p.m.: Presentation and discussion on 'Sustainable Agriculture' by Tobias Unger Coff

6:00 p.m. - 7:30 p.m.: Work in smaller groups. This could include planning a larger event, discussing solutions to a problem, a communication campaign, planning for the mushroom bags, and more.

7:30 p.m. - 8:00 p.m.: Communal dining

8:00 p.m. - 9:00 p.m.: Presentation of proposals and decision-making processes

   

Would you like to help prepare food for the communal dining?

Then send an email to our communal coordinator at fk@kbhff.dk and sign up for the kitchen team.

P.S. Remember to bring a container for leftovers if there are any from the communal dining.

  

Where do we meet?

The common meeting is in the basement rooms next to the course kitchen A 006 Turn right after entering the school grounds from Lyshøjgårdvej and look for an open basement entrance/door. Call 28887923 if you can't find us.