English version below

Retningslinjer for behandling og opbevaring af persondata

Dataansvarlig: Københavns Fødevarefællesskab, c/o Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 København N 

Dataopbevaring: Vi behandler dine data i nødvendigt omfang, så længe du er medlem.

Datamodtagere: Udover i det omfang det er nødvendigt i forbindelse online betalingstransaktioner, videregiver vi ikke dine oplysninger til andre dataansvarlige uden dit samtykke.

Dine rettigheder og oplysningspligt: Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet til os). Tilbagetrækning af samtykke til databehandling sker ved, at du melder dig ud af foreningen via den tilsvarende funktion i medlemssystemet.
Du har til enhver tid retten til at klage i overensstemmelse med Datatilsynet. Klager modtages på info@kbhff.dk. (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Hvad bruger vi dine personoplysninger til

 1. De oplyste personoplysninger i forbindelse med indmeldelse opbevares af Københavns Fødevarefællesskab og gemmes op til et år efter endt medlemskab. Det drejer sig om navn, telefonnummer og emailadresse.
 2. Det er en betingelse for medlemskab af Københavns Fødevarefællesskab, at Københavns Fødevarefællesskab kan opbevare og behandle disse oplysninger.
 3. Oplysninger om navn og kontaktoplysninger anvendes af Københavns Fødevarefællesskab i forbindelse med udførelse af foreningens arbejde. Dette indbefatter behandling af ordrer når du bestiller, udsendelse af medlemsbreve samt den nødvendige kommunikation forbundet med udførelsen af foreningens arbejde, i det omfang du indgår i dette.
 4. Ved gennemførelse af køb registreres betalingsmåde, produkter, transaktionsbeløb og dato af køb og hvilken afdeling købet fandt sted i.
 5. Oplysninger om betalingstransaktioner opbevares i 5 år. Oplysninger i øvrigt opbevares i op til 1 år efter ophør af medlemskab. Denne grænse dækker dog ikke oplysninger som er kritiske for foreningen så som emails, bidrag i fora, wiki og referater. Du er selv ansvarlig for at administrere dine personrelaterede oplysninger (herunder fjerne dem, hvis du ønsker dette) fra sider der bruges til kommunikation mellem medlemmer, men som ikke direkte administreres af KBHFF (f.eks. wiki).
 6. Københavns Fødevarefællesskab videregiver oplysninger til en betalingsservice på gennemførelse af betalingstransaktioner, hvis du betaler med betalingskort.
 7. Foruden det i punkt 6 anførte udveksler Københavns Fødevarefællesskab ikke oplysninger med nogen tredjepart.

Cookie indstillinger

Kbhff.dk bruger fire cookies, som er nødvendige for at hjemmesiden fungerer normalt.

De sørger for

 1. at holde styr på hver bruger session og login detaljer. Dette sikrer bl.a. at man ikke bliver logget ud når man klikker rundt på hjemmesiden.
 2. det samme som 1), men ift. det gamle medlemssystem, som vil blive udfaset i efteråret 2021.
 3. at huske produkter, der er tilføjet til kurven, samt gennemførte ordre.
 4. også at huske produkter, der er tilføjet til kurven, samt gennemførte ordre.

Handling of personal information

Data responsible: Københavns Fødevarefællesskab, c/o Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 København N

Data storage: We use your data to the extent it is necessary for the duration of your membership.

Data receivers: We do not exchange data with other data responsible organisations, apart from necessary data in connection with payment transactions.

Your rights: You can, at any time, ask for insight into, correction of, deletion of, or limitation of your personal data, likewise you have right to data portability (export of the automatically handled data, you have given us). Withdrawal of your consent to handle your personal data is done by ending your membership via the function in the membership system.

You have the right to launch a complaint at any time according to the guidelines set out by Datatilsynet (The Danish data protection agency). Complaints should be directed to info@kbhff.dk. (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

What we use your personal data for:

 1. The personal data you give us when you become a member is stored and used by Københavns Fødevarefællesskab, and may be stored for up to one year after your membership has ceased. This consists of your name, telephone number and email address.
 2. Your membership is conditioned by Københavns Fødevarefællesskab’s access to store and handle this data.
 3. Information regarding name and contact information is used by Københavns Fødevarefællesskab in connection with the work carried out by the organisation. This consists of handling of orders when you make a purchase from us, dispatchment of mail to members and the necessary communication connected with working for the organisation if you participate in this.
 4. By completing a purchase with us, we register payment method, amount, products, time, and to which department the purchase was directed.
 5. Information regarding payment transactions are stored for five years. Apart from this, other information is stored up to one year after ceased membership. However, this does not cover information which is critical to the organisation such as emails, contributions to fora, wiki and minutes from meetings.
 6. Københavns Fødevarefællesskab passes on information regarding transactions to a payment service, if you use a payment card to make a purchase.
 7. Københavns Fødevarefællesskab does not exchange data with any third party apart from the case stated in bullet no. 6.

Cookies

Kbhff.dk is using four cookies necessary for the website to function normally.

The first is used to keep track of the user session and login details. Without this cookie, everytime you refresh a page or click a link to open a new page, the website would think you are a new person and will not remember if you had logged in.

The second is used for the same reasons but in relation to the old member system that was used to purchase bags up until mid-2021. This cookie is necessary only during the period when we are transitioning to the new member system. In Fall 2021, it will be removed.

The third and fourth are used to remember the products that you added to your cart and completed orders.