--- English version below ---

Vi glæder os til den kommende generalforsamling, hvor vi samles for at drøfte vigtige emner, der vedrører vores organisation. Det er en værdifuld lejlighed til at dele ideer, lytte til hinandens perspektiver og træffe vigtige beslutninger, der vil forme vores fremtid. Vi skal blandt andet høre bestyrelsens beretning, tale om foreningens økonomi og diskutere eventuelle medlemsforslag.

Program for generalforsamlingen d. 27. april 2024 på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 København. I et af klasselokalerne ved kursusafdelingen (der vi holder fællesmøder).

Tilmeld dig her

   

Forslag

Der stilles i år seks forslag til generalforsamlingen. Ina Clausen stiller forslag eller ønske om diskussion af, grøntsagerne fra ugens pose også skal sættes på som løssalg.

Bestyrelsen stiller tre forslag til vedtægtsændringer, et forslag til vedtægtstilføjelse samt et forslag til revidering af foreningens 10. grundprincipper.

De samlede forslag til generalforsamlingen kan findes her

Rengskab 2024

Foreningen har i 2023 et overskud på omkring 14.000 kr. hvor både omsætning og udgifter ligger en smule over det budgetterede niveau. Tak til alle jer frivillige som gjorde dette muligt og jer medlemmer som vælger at købe jeres frugt og grønt mm. gennem Københavns Fødevarefællesskab.

Den mest markante udvikling i foreningens udgifter er omkostningerne til transport, som er steget, og som forventes at stige yderligere i 2024, hvilket blandt andet skyldes den nye aftale med Birkemosegaard. Budgettet for 2024 viser et underskud, som primært skyldes de stigende udgifter til transportomkostninger. Der er forskellige måder hvorpå det forventede underskud i 2024 kan dækkes, hvilket vil blive diskuteret yderligere af bestyrelse og fællesmødet efter generalforsamlingen.

Foreningen har på trods af inflation siden 2019 ikke valgt at ændre på prisen på grøntsagsposen. Bestyrelsen stiller til generalforsamlingen forslag om prisstigning på grøntsagsposen og har i den forbindelse udarbejdet forslagsbudget for 2024, hvor priserne på grøntposer for frivillige stiger fra 115 kr. til 125 kr. og støttemedlemmer fra 140 kr. til 150 kr. De øvrige posetyper samt avanceprocenten forbliver uændret. Forslaget stilles så foreningen kan beholde den nuværende mængde grøntsager i grøntsagsposen, som de seneste år er skrumpet på grund af inflation. Det er forventningen at prisstigningen vil medføre en stigende indtjening, dette alene vil dog ikke kunne dække foreningens forventede underskud i 2024. Forslagsbudgettet samt resten af regnskabet forelægges til beslutning på generalforsamlingen.

Regnskabet kan findes her

    

Valg til bestyrelsen

Der er i år tre kandidater fra bestyrelsen på valg hvoraf to ønsker genvalg. Nedenfor kan du læse mere om bestyrelsens opgaver. Du kan stille op til generalforsamlingen, men vi hører gerne fra dig før, særligt hvis du har nogle konkrete spørgsmål til vores arbejde. Vi kan kontaktes på bestyrelse@kbhff.dk.

Bestyrelsen er arbejdsgiver for bogholderen og fælleskoordinatoren og eventuelle andre konsulenter for at sikre, at foreningens konsulenter trives og udfører deres arbejde og at foreningen overholder budgetter og den generelle drift fungerer. Bestyrelsen er KBHFF’s ”juridiske person”, der har overblik over og underskriver diverse aftaler og kontrakter, godkender betalinger m.v.
Bestyrelsen arbejder i tæt samarbejde med fællesmødet om foreningens udvikling på kortere og længere sigt og påtager sig ofte rollen som foreningens ansigt ud ad til, dette kan dog også gøres af foreningens menige medlemmer.

Vi er en lille hyggelig gruppe fem personer og eventuelle suppleanter som holder bestyrelsesmøder en gang om måneden og deltager hvis muligt i alle fællesmøder. Imellem bestyrelsesmøder og fællesmøder løser vi forskellige praktiske opgaver som dem beskrevet overfor. Derudover har vi tradition for en julefrokost og et gløg arrangement i december/januar. 

    

Program

13:00 - Velkomst og formalia
- Valg af referent og dirigent
- Procedure for godkendelse af referat
- Gennemgang af konsensus
- Bestyrelsens beretning
- Status fra ansatte og arbejdsgrupperne
- Medlemsoverblik
- Regnskab 2023
- Introduktion til budgetforslag 2024

14:40 Pause

15.00 - Andre emner
- Diskussion af og beslutning om budget 2024
- Eventuelle forslag

16.00 Valg 

- Valg til bestyrelsen
- Valg af intern revisor

16.25 Eventuelt

      

--- English version ---

We are looking forward to the upcoming general assembly, where we gather to discuss important matters concerning our organization. It's a valuable opportunity to share ideas, listen to each other's perspectives, and make important decisions that will shape our future. We will, among other things, hear the board's report, discuss the association's finances, and consider any member proposals.

Program for the general assembly on April 27 th. 2024 at Hotel and Restaurant School, Vigerslev Allé 18, 2500 Copenhagen. In one of the classrooms at the course department (the space for common meetings)

Sign up here

    

Financial statements

The association has a surplus of around 14,000 DKK in 2023, both revenue and expenses are slightly above the budgeted level. Thanks to all of you volunteers who made this possible and to those members who choose to buy their fruits and vegetables, etc. through Copenhagen Food Collective.

The most significant development in the association's expenses is the transportation costs, which have increased and are expected to further rise in 2024, partly due to the new agreement with Birkemosegaard. The budget for 2024 shows a deficit, primarily due to the rising transportation expenses. There are various ways in which the expected deficit in 2024 can be covered, this will be further discussed by the board and the common meeting after the annual general meeting.

Despite inflation since 2019, the association has not chosen to change the price of the vegetable bag. The board proposes a price increase on the vegetable bag at the annual general meeting and has, in this context, prepared a proposal budget for 2024, where the prices of vegetable bags for volunteers increase from 115 DKK to 125 DKK and support members from 140 DKK to 150 DKK. The prices of other bag types, as well as the profit margin, remain unchanged. The proposal is made so that the association can maintain the current quantity of vegetables in the vegetable bag, which has shrunk in recent years due to inflation. It is expected that the price increase will result in increased revenue; however, this alone will not be able to cover the association's expected deficit in 2024. The proposal budget, as well as the rest of the accounts, will be presented for decision at the annual general meeting.

The financial statement can be found here

    

Election for the board

This year, there are three candidates from the board up for election, of which two seek re-election. Below, you can read more about the tasks of the board. You can stand for election at the general assembly, but we would like to hear from you beforehand, especially if you have any specific questions about our work. You can contact us at bestyrelse@kbhff.dk.

The board is the employer of the accountant and the common coordinator, as well as any other consultants, to ensure that the association's consultants thrive and carry out their work, and that the association adheres to budgets and general operations function properly. The board is KBHFF's "legal entity", overseeing and signing various agreements and contracts, approving payments, etc. The board works closely with the general assembly on the association's short-term and long-term development and often assumes the role of the association's face outwardly, although this can also be done by the association's ordinary members. 

We are a small, cozy group of five individuals and any alternates who hold board meetings once a month and participate, if possible, in all general meetings. Between board meetings and general meetings, we tackle various practical tasks as described above. Additionally, we have a tradition of a Christmas lunch and a mulled wine event in December/January.

   

Proposals

This year, there are six proposals for the general assembly. Ina Clausen proposes or wishes to discuss whether the vegetables from the weekly bag should also be available for individual sale.

The board proposes three amendments to the articles of association, a proposal for an addition to the articles of association, and a proposal for the revision of the association's 10 basic principles.

The complete proposals for the general assembly can be found here (in Danish)

    

Program

1:00 PM Welcome and formalities

- Election of secretary and moderator
- Procedure for approval of minutes
- Review of consensus
- Board's report
- Status from employees and working groups
- Membership overview
- Financial report for 2022
- Introduction to budget proposal for 2023

2:40 PM Break

3:00 PM Other topics
- Discussion and decision on the 2023 budget
- proposals
- Breeder's greeting

4:00 PM election
- The board
- Internal auditor

4:25 PM Any other business