--- English version below ---

I Københavns Fødevarefællesskab, KBHFF, fortsætter vi med at fremme vores værdier og udbrede kendskabet til foreningen og vores 10 grundprincipper. Eksempelvis har vi støttet Den Grønne Ungdomsbevægelses kampagne ”Fødebrug & Landvarer” økonomisk.

Et nyt initiativ er Madlands kollation "Gentænk København som madby" som KBHFF er en del af. Her sætter vi fokus på at transformere København til en grønnere, mere cirkulær og retfærdig madby. Med opbakning fra Københavns Kommune sætter Madland fokus på at samle forskellige aktører fra fødevarebranchen, der arbejder for en forbedret madforbindelse mellem byen og landdistrikterne.

I et nyt initiativ samler Frie Bønder - Levende Land, Mellemfolkeligt Samvirke, Global Aktion til et nyt Forum for Madsuverænitet. Målet med denne koalition er at forene bevægelser i både by og land, borgerdrevne initiativer og producenter, der arbejder for et mere bæredygtigt madsystem. Projektet skydes i gang d. 29. maj og vi glæder os til at fortælle jer meget mere.

Sidst men ikke mindst kan vi snart løfte sløret for KBHFFs bidrag til Demokrati Garages Valgfest d. 9. juni 2024 i anledning af valget til EU parlamentet. Det officielle program er endnu ikke offentliggjort, men sæt kryds i kalenderen allerede nu! Det vil være en sjov dag med oplæsning fra Den Grønne Ungdomsbevægelses udgivelse ’Levedygtigt Landbrug’ og landbrugs quiz.

   

Vil du være med i Københavns Fødevarefællesskabs politiske arbejde?

KBHFF's bestyrelse varetager på nuværende tidspunkt foreningens politiske arbejde, men vi opfordrer også andre interesserede medlemmer i at deltage. Som frivillig i disse initiativer er der mulighed for at være med til at forme fremtidens madkultur og styrke forbindelsen mellem producenter, forbrugere og samfundet som helhed.
Hvis du ønsker at engagere dig, er du velkommen til at kontakte os på bestyrelse@kbhff.dk .

For dem, der ønsker at deltage allerede nu, afholdes der et opstartsmøde for Forum for Madsuverænitet d. 29. maj kl. 14-16 i Mellemfolkeligt Samvirke på Nørrebro. Der er stadig en ledig plads tilbage, og du kan sikre dig denne ved at kontakte os på førnævnte mailadresse.

   

--- English version ---

   

In Københavns Fødevarefællesskab, KBHFF, we continue to promote our values and raise awareness of the association and our 10 basic principles. For example, we have financially supported Den Grønne Ungdomsbevægelses kampagne ”Fødebrug & Landvarer”.

A new initiative is Madland's coalition "Rethink Copenhagen as a food city", of which KBHFF is a member. Here, we focus on transforming Copenhagen into a more circular, and fairer food city. With the support of the City of Copenhagen, Madland aims to bring together various actors from the food industry working towards an improved food connection between the city and rural areas.

In a new initiative, samler Frie Bønder - Levende Land, Mellemfolkeligt Samvirke, Global Aktion, come together for a new Forum for Food Sovereignty. The goal of this coalition is to unite movements in both urban and rural areas, citizen-driven initiatives, and producers working towards a more sustainable food system. The project kicks off on May 29th, and we look forward to share much more about it.

Last but not least, we will soon reveal KBHFF's contribution to Demokrati Garages Election Festival for the European Election on June 9, 2024. The official program has not yet been announced, but mark your calendars already now! It will be a fun day with readings from Den Grønne Ungdomsbevægelses udgivelse ’Levedygtigt Landbrug’ and an agricultural quiz.

   

Would you like to be involved in Copenhagen Food Co-op's political work?

KBHFF's board currently handles the association's political work, but we also encourage other interested members to participate. As a volunteer in these initiatives, there is an opportunity to help shape the future of food culture and strengthen the connection between producers, consumers, and society as a whole. If you wish to get involved, feel free to contact us at bestyrelse@kbhff.dk.

For those who wish to participate now, there will be a kickoff meeting for the Forum for Food Sovereignty on May 29th from 2-4 PM at Mellemfolkeligt Samvirke, Nørrebro. There is still one spot available, and you can secure it by contacting us at the aforementioned email address.

   

Photography Liv Kastrup for Madland