--- English version below ---

OBS! fællesmødet er flyttet til d. 19. marts.

Så er det igen tid til fællesspisning og fællesmøde d. 19. marts. Fællesmødet bliver holdt på Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18, 2500 København fra kl. 17 - 21.

Fællesmøderne er åbne for alle medlemmer og et hyggeligt arrangement med fællesspisning og samvær, hvor vi i fællesskab løser de opgaver der stikker ud over den daglige drift i KBHFF. Det kan f.eks. være i forhold til nye avlere, promovering, events eller meget andet. Du bestemmer selv, hvad du har lyst til at arbejde med. Det er også her at mindst en repræsentant fra hver afdeling og arbejdsgruppe mødes, så vi kan dele udfordringer, erfaringer og gode løsninger og sammen udvikle vores fællesskab.

Du kan se dagsordenen for mødet og tilmelde dig her

   

Program

17:00 - 18:00: Fællesmøde - punkter på dagsordenen gennemgås, herunder eksempelvis 'nyt fra afdelingerne'. Der kan stilles opklarende spørgsmål, mens den længere diskussion tages i mindre grupper, så der sidst på mødet hurtigere kan træffes en fælles beslutning.

18:00 - 19:30: Arbejde i mindre grupper. Det kan eksempelvis være planlægning af et større arrangement, diskussion om løsningen på et problem, kommunikationskampagne, planlægning af svampeposen med mere.

19:30 - 20:00: Fællesspisning

20:00 - 21:00: Fremlæggelse af forslag og beslutningsprocesser

   

Vil du gerne være med til at lave mad til fællesspisning?

 Omkring kl. 16 mødes en gruppe som står for at lave maden til fællesspiningen. Har du lyst til at hjælpe til? Så skriv en mail til fk@kbhff.dk.

Husk og medbring en boks til rester, hvis du gerne vil have rester med hjem.

   

Hvor mødes vi?

Fællesmøderne afholdes på Hotel- og Restaurantskolen på Vigerslev Allé 18, 2500 København, hvor foreningen også har sit fælleslager, i kælderlokalerne ved kursuskøkkenet A 006. Drej til højre efter indgang på skolens område fra Lyshøjgårdvej og kig efter en åben kælderindgang/dør. Ring til 28887923 hvis du ikke kan finde os.

   

--- English version ---

Note! The joint meeting has been moved to March 19th.

It's time for another communal meal and meeting on March 19th. The meeting will be held at the Hotel and Restaurant School, Vigerslev Allé 18, 2500 Copenhagen from 5:00 PM to 9:00 PM.

The communal meetings are open to all members and are a cozy event with communal dining and socializing, where we collectively address tasks that go beyond the daily operations of KBHFF. This could be related to new growers, promotion, events, or many other things. You decide what you want to work on. It's also where at least one representative from each department and working group meets, so we can share challenges, experiences, and good solutions, and together, develop our community.

You can see the agenda for the meeting and sign up here

   

Program

17:00 - 18:00: Communal meeting - agenda items will be reviewed, including, for example, 'updates from the departments'. Clarifying questions can be asked, while more extensive discussions will take place in smaller groups, allowing for a collective decision to be reached more efficiently towards the end of the meeting.

18:00 - 19:30: Work in smaller groups. This could involve planning a larger event, discussing solutions to a problem, a communication campaign, planning for the mushroom bag, and more.

19:30 - 20:00: Communal dining.

20:00 - 21:00: Presentation of proposals and decision-making processes.

   

Would you like to help with cooking for the communal meal?

Around 4 PM, a group gathers to prepare the food for the communal meal. Would you like to assist? Then send an email to fk@kbhff.dk.

Don't forget to bring a container for leftovers if you'd like to take some home.

   

Where do we meet?

The communal meetings are held at the Hotel and Restaurant School, located at Vigerslev Allé 18, 2500 Copenhagen, where the association also has its communal storage, in the basement premises near the training kitchen A 006. Turn right after entering the school area from Lyshøjgårdvej and look for an open basement entrance/door. Call +4528887923 if you can't find us.