--- English version below--- 

Drys Øko som vi blandt andet har modtaget salat fra denne sommer, afholdt åben hus d. 15. august hvor medlemmer af Københavns Fødevarefællesskab selvfølgelig deltog. Det var en hyggelig eftermiddag, hvor Drys Øko ønskede at dele sommerens frodige skønheder, da markerne var i deres es. Under besøget blev der afholdt rundvisning på markerne og eksklusiv tomatsmagning, hvor medlemmerne kunne nyde duften og smagen af Drys Økos 30 økologiske tomatsorter. Derudover var der selvfølgelig masser af tid til at stille en masse spørgsmål. Oplevelsen var forhåbentlig med til at give deltagerne en dybere forståelse for landbrugets praksis.

Hvem er Drys Øko?

Drys Øko, en gård med en treårig historie, har formået at skabe en bæredygtig landbrugspraksis. De pløjer ikke jorden, men bruger sædskifte til at opretholde jordens sundhed. Med to fastansatte medarbejdere og et par deltidsansatte udføres alt primært ved håndkraft, hvilket skaber en unik tilgang til dyrkning. Med 2 hektar jord som arbejdsplads begynder fremspiringen i Granisminde drivhus, hvorefter afgrøderne overføres til Drys Øko. Gården har fundet sin niche ved at levere til kantiner og restauranter og har en særlig styrke i det brede udvalg af unikke tomatsorter. Med en bæredygtig tilgang og en hengivenhed for håndværket har Drys Øko på kort tid skabt en markant plads for sig selv inden for økologisk landbrug.

Flere gårdbesøg i dit fødevarefællesskab

Der er I foreningen et ønske om at afholde flere gårdbesøg, så vi kan styrke båndet mellem avlerne og medlemmerne i Københavns Fødevarefællesskab. Hvis du gerne vil være med til at planlægge og afholde gårdbesøg, så kontakt bestyrelsen på bestyrelse@kbhff.dk eller kom med til det næste fællesmøde. Oplysninger om kommende arrangementer og gårdbesøg annonceres på hjemmesiden og i nyhedsbreve.

--- English version ---

Drys Øko, from which we have received lettuce among other things this summer, hosted an open house on August 15th, where members of the Copenhagen Food Collective naturally participated. It was a pleasant afternoon where Drys Øko wished to share the lush beauty of summer, as the fields were at their best. During the visit, there were guided tours of the fields and an exclusive tomato tasting, where members could enjoy the scent and taste of Drys Øko's 30 organic tomato varieties. Additionally, there was plenty of time for asking many questions. The experience hopefully contributed to giving the participants a deeper understanding of farming practices.

Who is Drys Øko?

Drys Øko, a farm with a three-year history, has managed to establish a sustainable agricultural practice. They don't plow the soil but use crop rotation to maintain soil health. With two full-time employees and a few part-time workers, everything is primarily done manually, which creates a unique approach to cultivation. With 2 hectares of land as their workplace, the germination begins in the Granisminde greenhouse, after which the crops are transferred to Drys Øko. The farm has found its niche by supplying canteens and restaurants and has a particular strength in the wide variety of unique tomato varieties. With a sustainable approach and a dedication to craftsmanship, Drys Øko has quickly carved a significant place for itself in organic farming.

More farm visits in your food collective

There is a desire within the association to organize more farm visits, so that we can strengthen the bond between growers and members of the Copenhagen Food Collective. If you would like to help plan and organize farm visits, please contact the board at bestyrelse@kbhff.dk or join us at the next community meeting. Information about upcoming events and farm visits will be announced on the website and in newsletters.