--- English version below ---

Vi glæder os til den kommende generalforsamling, hvor vi samles for at drøfte vigtige emner, der vedrører vores organisation. Det er en værdifuld lejlighed til at dele ideer, lytte til hinandens perspektiver og træffe vigtige beslutninger, der vil forme vores fremtid. Vi skal blandt andet høre bestyrelsens beretning, tale om foreningens økonomi og diskutere eventuelle medlemsforslag.

Program for generalforsamlingen d. 27. april 2024 på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 København. I et af klasselokalerne ved kursusafdelingen (der vi holder fællesmøder).

Tilmeld dig her

   

Valg til bestyrelsen

Der er i år tre kandidater fra bestyrelsen på valg hvoraf to ønsker genvalg. Nedenfor kan du læse mere om bestyrelsens opgaver. Du kan stille op til generalforsamlingen, men vi hører gerne fra dig før, særligt hvis du har nogle konkrete spørgsmål til vores arbejde. Vi kan kontaktes på bestyrelse@kbhff.dk.

Bestyrelsen er arbejdsgiver for bogholderen og fælleskoordinatoren og eventuelle andre konsulenter for at sikre, at foreningens konsulenter trives og udfører deres arbejde og at foreningen overholder budgetter og den generelle drift fungerer. Bestyrelsen er KBHFF’s ”juridiske person”, der har overblik over og underskriver diverse aftaler og kontrakter, godkender betalinger m.v.
Bestyrelsen arbejder i tæt samarbejde med fællesmødet om foreningens udvikling på kortere og længere sigt og påtager sig ofte rollen som foreningens ansigt ud ad til, dette kan dog også gøres af foreningens menige medlemmer.

Vi er en lille hyggelig gruppe fem personer og eventuelle suppleanter som holder bestyrelsesmøder en gang om måneden og deltager hvis muligt i alle fællesmøder. Imellem bestyrelsesmøder og fællesmøder løser vi forskellige praktiske opgaver som dem beskrevet overfor. Derudover har vi tradition for en julefrokost og et gløg arrangement i december/januar. 

    

Forslag

Hvis du har nogle forslag til generalforsamlingen, skal de sendes til bestyrelsen på bestyrelse@kbhff.dk senest d. 13. april 2024.

      

Program

13:00 - Velkomst og formalia
- Valg af referent og dirigent
- Procedure for godkendelse af referat
- Gennemgang af konsensus
- Bestyrelsens beretning
- Status fra ansatte og arbejdsgrupperne
- Medlemsoverblik
- Regnskab 2023
- Introduktion til budgetforslag 2024

14:40 Pause

15.00 - Andre emner
- Diskussion af og beslutning om budget 2024
- Eventuelle forslag
- Avler hilsen

16.00 Valg 

- Valg til bestyrelsen
- Valg af intern revisor

16.25 Eventuelt

      

--- English version ---

We are looking forward to the upcoming general assembly, where we gather to discuss important matters concerning our organization. It's a valuable opportunity to share ideas, listen to each other's perspectives, and make important decisions that will shape our future. We will, among other things, hear the board's report, discuss the association's finances, and consider any member proposals.

Program for the general assembly on April 27 th. 2024 at Hotel and Restaurant School, Vigerslev Allé 18, 2500 Copenhagen. In one of the classrooms at the course department (the space for common meetings)

Sign up here

    

Election for the board

This year, there are three candidates from the board up for election, of which two seek re-election. Below, you can read more about the tasks of the board. You can stand for election at the general assembly, but we would like to hear from you beforehand, especially if you have any specific questions about our work. You can contact us at bestyrelse@kbhff.dk.

The board is the employer of the accountant and the common coordinator, as well as any other consultants, to ensure that the association's consultants thrive and carry out their work, and that the association adheres to budgets and general operations function properly. The board is KBHFF's "legal entity", overseeing and signing various agreements and contracts, approving payments, etc. The board works closely with the general assembly on the association's short-term and long-term development and often assumes the role of the association's face outwardly, although this can also be done by the association's ordinary members. 

We are a small, cozy group of five individuals and any alternates who hold board meetings once a month and participate, if possible, in all general meetings. Between board meetings and general meetings, we tackle various practical tasks as described above. Additionally, we have a tradition of a Christmas lunch and a mulled wine event in December/January.

   

Proposals

If you have any proposals for the general assembly, they must be sent to the board at bestyrelse@kbhff.dk no later than April 13, 2024.

    

Program

1:00 PM Welcome and formalities

- Election of secretary and moderator
- Procedure for approval of minutes
- Review of consensus
- Board's report
- Status from employees and working groups
- Membership overview
- Financial report for 2022
- Introduction to budget proposal for 2023

2:40 PM Break

3:00 PM Other topics
- Discussion and decision on the 2023 budget
- proposals
- Breeder's greeting

4:00 PM election
- The board
- Internal auditor

4:25 PM Any other business