Ny ordning for leveringer fra Birkemosegård fra nytår 2024

Som nogle nok har hørt, men det sikkert ikke er kommet alle for øre, har vores aftale med Birkemosegård ændret sig drastisk efter nytår:
Fra nytår 2024 er Birkemosegård ikke længere (nødvendigvis) ugentlig leverandør og de kører heller ikke længere fast ud med varer til vores afdelinger.
Aftalen om lugeture er ligeledes ophørt.

Birkemosegård ønskede ikke længere at køre ind med varer til os om onsdagen, men tilbød i stedet at levere pakkede poser til alle afdelinger.

Efter mange overvejelser og diskussioner er vi på fællesmødet kommet frem til at lave en forsøgsordning, hvor Birkemosergård sammensætter og leverer 2 uger med pakkede kasser (poser), samt kartoffelposer til fælleslageret, hvor de så pakker frugt- og svampeposer, samt løssalg til de 4 afdelinger som de stadig leverer til, nemlig NB, NV, VAN og FRB. Herefter kommer 2 uger, hvor vores indkøbsgruppe står for sammensætning af ugens poser. Og sådan skifter det frem og tilbage med 2 uger af hver.

Blandt argumenterne for at lade Birkemosegård bestemme indholdet af poserne nogle af ugerne var at indkøbsgruppen igen er underbemandede, samt at udbuddet i det kommende halvår er så begrænset, at der reelt næsten ikke er noget at vælge imellem og det er en kamp overhovedet at finde tilstrækkelige afgrøder til poserne. (I den sammenhæng skal det også nævnes at igen vil kunne være kartofler i poserne.)

Derfor er behovet for medlemmer til at pakke poserne også skiftende, så der er 2 uger hvor det ikke er nødvendigt at have pakkevagter og så 2 hvor det er. På samme måde skifter leveringstiderne når Birkemosegård leverer og når vi selv leverer (se herunder) og derfor skal dem der modtager vente med at møde ind, til de har fået en cirka ankomsttid fra ugens chauffør.
Vi opfordrer til at I gør det tydeligt i jeres vagtplaner om det er en uge hvor Birkemosegård leverer, eller end hvor vi selv leverer. Vi er også meget interesserede i at høre om jeres opfattelser og erfaringer med ordningen, som vi løbende vil diskutere på fællesmøderne.

Hvilke uger leverer Birkemosegård hele posens indhold?

Her er en oversigt over hvilke uger Birkemosegård levere pakkede kasser og kartoffelposer. I de uger pakker vi selv svampe- og frugtposer på fælleslageret, samt eventuelle varer til forudbestilt løssalg.
uge 3 og 4 almindelig
uge 5 og 6 BMG
uge 7 og 8 almindelig
uge 9 og 10 BMG
... osv frem til uge 22

For vores kørsel har det også konsekvenser, da vi nu selv skal levere til alle afdelinger de 2 uger hvor vi selv sammensætter poserne. Derfor er her et overblik over nye leveringstider. OBS det er cirkatider, så det er en fordel at modtagervagten står standby til de bliver ringet op på dagen. Det vil også være kærkomment hvis der er flere der kan hjælpe til som chauffører i tidsrummet 12-15:30

Levering i 'almindelige' uger

Rute 1

Vanløse, Nørrebro, Amager, Sydhavn

cirkatider

 • VAN 12:40
 • NB 13:10
 • AMA 13:45
 • SYD 14:30
 • HRS 14:55

Rute 2

Frederiksberg, Nordvest, Østerbro, Vesterbro

cirkatider

 • FRB 12:30
 • NV 13:00
 • ØB 13:40
 • VES 14:25
 • HRS 14:45

Levering i Birkemosegaard uger

Rute 1 (Birkemosegaard kører)

Nørrebro, Frederiksberg, Vanløse, Nordvest

cirkatider

 • NB 12:40
 • FRB 13:10
 • VAN 13:35
 • NV 14:00

Rute 2 (KBHFF kører)

Vesterbro, Amager, Sydhavn, Østerbro

cirkatider

 • VES 12.45
 • AMA 13.15
 • SYD 13.45
 • ØB 14.15
 • HRS 14.50

Næste fællesmøde, hvor ordningen vil være et af de store emner er nu på tirsdag 30/1 kl. 17-21 på Hotel og Restaurantskolen. Klik her for mere info

ENGLISH

New arrangement with Birkemosegaard

As some may have heard, but probably not everyone has realized, our arrangement with Birkemosegård has changed drastically after the New Year:
As of New Year 2024, Birkemosegård is no longer (necessarily) a weekly supplier and they no longer make regular deliveries to our departments.
The arrangement with weeding trips has also ended.

Birkemosegård no longer wanted to deliver goods to us on Wednesdays, but instead offered to deliver packed bags to all departments.

After many considerations and discussions, we decided at the 'fællesmøde' to make a trial arrangement where Birkemosergård puts together and delivers 2 weeks of packed boxes (bags), as well as potato bags to the common warehouse, where we then pack fruit- and mushroom bags, as well as bulk sales to the 4 departments that they still deliver to, namely NB, NV, VAN and FRB. This is followed by 2 weeks where our purchasing group is responsible for putting together the week's bags. And so it goes back and forth with 2 weeks of each.

Among the arguments for letting Birkemosegård plan and deliver the contents of the bags some of the weeks, were that the purchasing group is again understaffed, and that the supply in the coming six months is so limited that there is really almost nothing to choose from and it is a struggle to find sufficient crops for the bags. (In this context, it should also be mentioned that potatoes could again be in the bags.)

Therefore, the need for members to pack the bags is also changing, so there are 2 weeks where it is not necessary to have packing shifts and then 2 where it is. Similarly, the delivery times change when Birkemosegård delivers and when we deliver (see below) and therefore those who receive are encouraged to wait until they have received an approximate arrival time from the week's driver.
Therefore, we encourage you to make it clear in your schedules whether it is a week when Birkemosegård delivers or when we deliver. We are also very interested in hearing about your perceptions and experiences with the scheme, which we will discuss on an ongoing basis at the Fællesmøde.

Which weeks are Birkemosegaard delivering packed bags?

Here is an overview of which weeks Birkemosegård delivers packed boxes and potato bags. During these weeks, we pack mushroom and fruit bags in the 'fælleslager', as well as any items for pre-ordered sales.
week 3 and 4 regular
week 5 and 6 BMG
week 7 and 8 regular
week 9 and 10 BMG
... etc. until week 22

This also has consequences for our driving, as we now have to deliver to all departments during the 2 weeks where we make the bags ourselves. Therefore, here is an overview of the new delivery times. Please note that these are approximate times, so  the recipient guard should be on standby until they are called by the driver of the day with aproximate time of arivial. Also this means that new members for the drivers team are more than welcome.

Deliveries on 'regular weeks'

Route 1

Vanløse, Nørrebro, Amager, Sydhavn

approx. times

 • VAN 12:40
 • NB 13:10
 • AMA 13:45
 • SYD 14:30
 • HRS 14:55

Route 2

Frederiksberg, Nordvest, Østerbro, Vesterbro

approx. times

 • FRB 12:30
 • NV 13:00
 • ØB 13:40
 • VES 14:25
 • HRS 14:45

Deliveries on Birkemosegaard weeks

Route 1 (Birkemosegaard's route)

Nørrebro, Frederiksberg, Vanløse, Nordvest

Approx. times

 • NB 12:40
 • FRB 13:10
 • VAN 13:35
 • NV 14:00

Route 2 (KBHFF's route)

Vesterbro, Amager, Sydhavn, Østerbro

 • VES 12:45
 • AMA 13:15
 • SYD 13:45
 • ØB 14:15
 • HRS 14:50

The next 'fællesmøde' where this arrangement will be one of the major topics is now on Tuesday 30/1 at 17-21 at Hotel og Restaurantskolen. Click for more info