--- English version below ---

Til fællesmødet d. 26 september kommer Andreas Lloyd som var med fra den spæde start, da KBHFF først slog dørene op i kælderen i Korsgade tilbage i 2009, og var aktiv i foreningen frem til 2015. Nu har han skrevet bogen "Følelsen af demokrati" om sin egen rejse som demokratisk nybegynder, hvor KBHFF spiller en meget central rolle. Derfor har vi inviteret ham til at komme og fortælle om sine erfaringer fra fødevarefællesskabet og hvilken betydning kroppen har i vores oplevelse af at deltage i demokratiet. Se mere om Andreas og bogen her

Kom og vær med til at skabe dit fødevarefællesskab

Fællesmødet er der, hvor foreningens medlemmer har mulighed for at sætte deres præg på foreningen. Det er nogle hyggelige timer, hvor vi fejrer fællesskabet, spiser aftensmad sammen og lærer hinanden bedre at kende. Det kommende fællesmøde finder sted d. 29. 08. 2023 på Hotel- og Restaurantskolen.

Mødedokumentet og tilmeldingsliste findes her

Fællesmødernes struktur er følgende:

17.00 – 18.00 Punkterne fra dagsordnen gennemgås i plenum. Der kan stilles opklarende spørgsmål, men længere diskussioner tages i mindre grupper.

18.00 – 19.30 Ud fra dagsordenens punkter arbejdes der i mindre grupper, eksempelvis planlægning af et større arrangement, kommunikationskampagne mm. Der kan også være konkrete opgaver, der løses fx arbejdsgruppemøde for indkøb.

19.30- 20.00 Fællesspisning

20.00 – 21.00 Fremlæggelse af forslag af arbejdsgrupperne og diskussioner af relevante emner i plenum.

Fællesmøderne i 2023 falder på følgende datoer, så sæt allerede nu kryds i kalenderen (der kan forekomme ændringer):

30 maj, d. 29 august, d. 26 september og d. 28 november.

Fællesspisning

Vil du gerne være med til at lave mad til fællesspisningen? Så send en mail til vores fælleskoordinator på fk@kbhff.dk og meld dig på køkkenholdet. Husk og medbring en boks til rester, hvis du gerne vil have rester med hjem.

Hvor mødes vi?

Fællesmøderne afholdes på Hotel- og Restaurantskolen på Vigerslev Allé 18, 2500 København, hvor foreningen også har sit fælleslager, i kælderlokalerne ved kursuskøkkenet A 006. Drej til højre efter indgang på skolens område fra Lyshøjgårdvej og kig efter en åben kælderindgang/dør. Ring til 28887923 hvis du ikke kan finde os.

--- English version ---

For the meeting on September 26th, Andreas Lloyd, who has been involved since the early days when KBHFF first opened its doors in the basement on Korsgade in 2009 and was active in the association until 2015, will be joining us. He has now written the book "The Feeling of Democracy" about his own journey as a democratic novice, where KBHFF plays a very central role. That's why we have invited him to come and share his experiences from the food community and discuss the significance of the body in our experience of participating in democracy. Learn more about Andreas and the book here

Open meetings: Come and cocreate your food cooperative

The open meetings are where all the members of KBHFF have the possibility to make a mark at the cooperative. It is a cosy time, where we celebrate the cooperative, eat a meal together and get to know each other. The upcoming joint meeting will take place on August 29, 2023, at Hotel- og Resturantskolen.

The agenda and registration list can be found here

The structure of the open meetings looks like this:

5 – 6 pm: Go through the points on the agenda in plenum. Questions of clarification can be asked, but in-depth discussion of individual issues is to be done in smaller groups.

6 – 7:30 pm: Based on the items on the agenda, work is done in smaller groups, for example planning a larger event, communication campaign etc. There may also be concrete tasks to be solved, e.g. working group meeting for ber 26th, and November 28th."

The joint meetings in 2023 are scheduled for the following dates, so go ahead and mark your calendar (changes may occur):

May 30th, August 29th, September 26th, and November 28th.

Community Dinner

Would you like to help prepare food for the community dinner? Then send an email to our community coordinator at fk@kbhff.dk and sign up for the kitchen team. Remember to bring a container for leftovers if you'd like to take some home.

Address

The general meeting is in the basement rooms next to the course kitchen A 006 Turn right after entering the school grounds from Lyshøjgårdvej and look for an open basement entrance/door. Call 28887923 if you can't find us.