--- English version below ---

NYHEDSBREV KBHFF april

Foråret er i luften og det kan man mærke - også i dit lokale fødevarefællesskab! Der er flere arrangementer og spændende nyheder i luften, og de første friske grønne glæder er begyndt at kigge frem fra bunden af din grøntsagspose.


Kom og mød KBHFF til Madland Festival d. 18. april

Vi glæder os til at deltage som en af de fem toneangivende aktører ved det kommende debatarrangement 'Madland Laboratorium: Madborger, køb mere lokalt' arrangeret af Madland og FællesGro, hvor fokus er rettet mod afgørende spørgsmål om lokal handel og bæredygtighed. Med en stadig stigende interesse for lokalt producerede fødevarer, hvor hele 54 % af borgerne ønsker at øge deres indkøb af lokale madvarer, står vi overfor en vigtig udfordring: Hvordan kan vi omsætte denne vilje til handling?

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her


Generalforsamling 2024 d. 27. april

Vi glæder os til den årlige generalforsamling, for i år stilles der ikke mindre end fire forslag til vedtægtsændringer samt et forslag til ændring af foreningens grundprincipper.
Som en del af budgettet for 2025 stiller bestyrelsen også forslag om enkelte prisudviklinger. Der er altså rigtig meget spændende på programmet.

Du kan stadig nå at indsende forslag til generalforsamlingen. Forslag skal sendes til bestyrelse@kbhff.dk senest d. 13. april.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her


Fermenterings workshop på Frederiksberg lørdag d. 20 april

Lokalafdelingen på Frederiksberg afholder fermenterings workshop. Arrangementet er så populært at det faktisk allerede er udsolgt, men du kan altid skrive dig på venteliste. Også må vi håbe, at Angel, Jonathan & Andres har lyst til at afholde workshop igen!

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig venteliste her


Hvad talte vi om til fællesmødet i marts?

Til Fællesmødet diskuterede vi, hvordan vi får dækket vagterne i de fælles arbejdsgrupper, hvilket ofte er en udfordring. Eksempelvis mangler der både frivillige chauffører og medlemmer i indkøbsgruppen, og nogle afdelinger oplever problemer med at få dækket deres faste vagter.

En del af udfordringen er foreningens organisering i mange små afdelinger, om vi kan struktureres anderledes, kigges der videre på efter generalforsamlingen. Udfordringen kunne også løses ved at få flere frivillige medlemmer i foreningen, her må vi alle hjælpe til. Det er forhåbningen at få lavet et større kommunikations fremstød i foråret, en del af dette projekt er en midlertidig arbejdsgruppe som vi kigge på forbedringer af hjemmesiden.

Et konkret værktøj som blev udarbejdet efter fællesmødet er en oversigt over frivillige i de fælles arbejdsgrupper, så både bestyrelse, fællesmøde og afdelinger kan danne sig et overblik over hvor der mangler hænder.

Afdelingerne bør principielt stille med én frivillig i indkøbsgruppen og én frivillig chauffør. Hvis afdelingerne fulgte dette princip burde der ikke være nogle udfordringer i forhold til de udfordringer som foreningen oplever i dag, vedrørende opretholdelsen af den daglige drift.

Hertil havde vi som altid en hyggelig fællesspisning samt status på samarbejdet med Birkemosegaard og diskussion af nye muligheder for lugeture.

Du kan læse hele referatet fra det forrige fællesmøde her


Det næste fællesmøde finder sted d. 28. maj

Her skal vi blandt andet snakke om sommerferieplaner og hvordan vi kan sprede kendskabet til Københavns Fødevarefællesskab. Som altid holder vi en hyggelig fælles middag i forbindelse med mødet.

Du kan se hele dagsordenen for det næste fællesmøde og tilmelde dig her (dagsorden opdateres løbende):

Vi holder fællesmøde den sidste tirsdag i Januar, Marts, Maj, August, September og November kl. 17-21 på Hotel- & Restaurant Skolen.


Opslagstavlen

Skal du være en del af chaufør teamet?


I flere år havde KBHFF en samarbejdsaftale med Birkemosegaard, aftalen betød blandt andet at Københavns Fødevarefællesskab hjalp til på markerne på Birkemosegaard mod at Birkemosegaard leverede varer ud til afdelingerne. Denne aftale er ophørt og vi skal derfor selv fragte varerne ud til afdelingerne.

Det betyder lige nu, at foreningen mangler frivillige chauffører. Vi håber derfor at du har lyst til at være en del af foreningens chaufførteam.

Du kan læse mere om vagten her


Er du kommet ud af din gode rutine med at tage vagter? eller er du støttemedlem og vil du gerne hjælpe med at løfte driften af KBHFF?

Så send en mail til din butiksgruppe, deres mailadresse kan findes her

Har du ikke mulighed for at tage vagter i din lokalafdeling, eller vil du gerne hjælpe i en af de fælles arbejdsgrupper så som indkøbsgruppen, men ved ikke hvordan du kommer i gang? Så send en mail til bestyrelsen, vi hjælper dig gerne ind i den rigtige arbejdsgruppe for dig. Bestyrelsen kontaktes på bestyrelse@kbhff.dk.— English version —

Newsletter April

Spring is in the air, and we can feel it - also in your local food community! There are several events and exciting news in the air, and the first fresh green delights have started peeking out from the bottom of your vegetable bag.Meet KBHFF at the Madland Festival April th. 18

Copenhagen's Food Collective is excited to participate as one of the five leading actors at the upcoming debate event 'Madland Laboratorium: Food Citizen, Buy More Locally' organized by Foodland and FællesGro, where the focus is on crucial questions about local trade and sustainability. With a growing interest in locally produced food, where as many as 54% of citizens want to increase their purchase of local food products, we face an important challenge: How can we translate this willingness into action?

Learn more about the event and sign up here


Annual General Meeting 2024 on April th. 27

We look forward seeing you at the annual general meeting, as this year there will be no less than four proposals for amendments to the articles of association, as well as a proposal to change the association's fundamental principles.
As part of the budget for 2025, the board is also proposing certain price adjustments. So, there's a lot of exciting things on the agenda.

You can still submit proposals for the general meeting. Proposals should be sent to bestyrelse@kbhff.dk no later than April th. 13.


Learn more about the event and register here


Fermentation Workshop in Frederiksberg on Saturday, April th. 20

The local branch in Frederiksberg is hosting a fermentation workshop. The event is so popular that it's already sold out, but you can always sign up to the waiting list. Let's hope Angel, Jonathan & Andres will host the workshop again!

Learn more about the event and sign up for the waiting list here


what did we talk about at the common meeting in March?

At the Common Meeting in March, we discussed how to cover shifts in the common work groups, which is often a challenge. For example, there is a shortage of both volunteer drivers and members in the purchasing group, and some departments experience difficulties in covering their regular shifts.


Part of the challenge lies in the organization of the association into many small departments, whether restructuring is needed will be further explored after the general meeting. The challenge could also be addressed by recruiting more volunteer members to the association; here, we all need to pitch in. We hope to launch a larger communication campaign in the spring, and as part of this, a temporary workgroup will focus on improving the website.


After the community meeting a overview of volunteers in the common work groups has been developed. Hopefully, it will be usefull for the board, the common meeting, and the departments to get an overview of where help is needed. Departments should ideally provide one volunteer in the purchasing group and one volunteer driver. If departments followed this principle, there shouldn't be any challenges regarding the issues the association currently faces in maintaining daily operations.


As always, we enjoyed a cozy communal meal and discussed the collaboration with Birkemosegaard, as well as new possibilities for weeding trips.


You can read the full minutes from the previous community meeting here


The next common meeting will take place on May th. 28.

Among other things, we will discuss summer vacation plans and how we can spread awareness about Copenhagen's Food Cooperative. As always, we will have a cozy communal dinner in connection with the meeting.

You can view the full agenda for the next general meeting and sign up here (agenda is updated continuously).

Common meetings takes place the last Tuesday of January, March, May, August, September, and November from 5 PM to 9 PM.


Pin board

Would you like to become part of the KBHFF driver team?


For many years, KBHFF had a partnership agreement with Birkemosegaard, which included Copenhagen's Food Collective assisting on the fields at Birkemosegaard in exchange for Birkemosegaard delivering goods to the departments. This agreement has ceased, and therefore, we must now transport the goods to the departments ourselves.

This currently means that the association lacks volunteer drivers. Therefore, we hope that you would like to be part of the association's driver team.


You can read more about the shift here


Are you out of your good routine of taking shifts? Or are you a supporting member who would you like to help with the operation of KBHFF?

So, send an email to your department group, their email address can be found here

If you're unable to take shifts in your local department or if you'd like to help in one of the communal work groups such as the purchasing group but don't know how to get started, then send an email to the board; we're happy to assist you in finding the right work group for you. The board can be contacted at bestyrelse@kbhff.dk.