english below

Har du svært ved at få det til at passe med vagterne i din afdeling, så er der mange andre muligheder for at gøre en forskel for fødevarefællesskabet. Faktisk er du altid velkommen til at skrive til fk@kbhff.dk hvis du mangler noget at rive I, for der er altid noget til dig. Der er ikke krav om i hvor høj grad du engagerer dig, men uanset om du kan hjælpe med en enkelt opgave, lidt hver måned eller meget hver uge kan vi bruge din hjælp.

Vi har lavet en liste over områder der trænger til ekstra hænder og måske endda lige det du er bedst til?

GRAFIKER

Lige nu skal vi til at have lavet nye flyers og plakater til alle sommerens events, festivaler, madworkshops osv og til det mangler vi en eller flere grafikere, tegnere eller visuelt begavede. Skriv til fk@kbhff.dk så kan vi snakke nærmere

IT

KBHFF har en IT-gruppe der står for at vedligeholde hjemmesiden, medlemssystemet, ugens pose arket og meget mere. Der har været mandefald og derfor mangler vi nye hænder for at kunne følge med de opgaver der kommer ind. Der har været en del oplæring af folk, som siden er sprunget fra, så derfor skal du kunne en del i forvejen eller vide at du er dedikeret et stykke tid frem i tiden (mindst året ud f.eks.). Skriv til IT hvad du kan, hvor meget du kan og hvor længe du regner med at kunne på mail it@kbhff.dk

CHAUFFØR

Vi har et godt chaufførteam der leverer fra fælleslageret til vores afdelinger hver onsdag i tisdsrummet 12-15.30. Hvis du har kørekort og kunne tænke dig at være med, så skriv til fk@kbhff.dk. Du kan også læse mere om vagterne her

MADLAVER til fællesmøder

Vi holder fællesmøder den sidste tirsdag i Maj, September, August, og November og hver gang skal vi bruge en til at stå for madlavningen. Der skal også bruges 1-2 hjælpere. Typisk deltager der omkring 20 til fællesmøderne, så det er en større portion der skal laves, men ikke et helt folkekøkken. Vi kan låne faciliteter m.m. fra Hotel - og restaurantskolen, hvor møderne holdes og vi bestiller de fleste råvarer fra vores leverandører. Igen er det fk@kbhff.dk du skal skrive til hvis det kunne være noget for dig

JOBBØRS

Faktisk er det på sigt planen at have en lettilgængelig fælles to-do liste for hele KBHFF, hvor man altid kan gå ind og finde ud af hvad der er brug for hjælp til i fællesskabet og hvem man evt skal koordinere med.

Hvis du, din afdeling eller din arbejdsgruppe ligger inde med uløste opgaver kan I sende en besked til ff@kbhff.dk

English version

If you find it difficult to make the shifts in your department fit in your calendar, there are many other opportunities to make a difference to the food community. In fact, you are always welcome to write to fk@kbhff.dk if you need something to do, because there is always something for you. There is no requirement for how much you get involved, but whether you can help with a single task, a little every month or a lot every week, we can use your help.

We've made a list of areas that need extra hands and maybe even need help for what you do best?

GRAPHIC DESIGN

Right now we are about to have new flyers and posters made for all the summer's events, festivals, food workshops, etc. and for that we need one or more graphic designers, illustrators or visually gifted. Write to fk@kbhff.dk and we can talk further

IT

KBHFF has an IT group responsible for maintaining the website, the membership system, the weekly bag sheet and much more. There has been a loss of volunteers and therefore we need new hands to be able to keep up with the tasks that come in. There has been a lot of training of people who have then left the group, so you must either already posses some IT skills or know that you are dedicated for a while (at least for the rest of the year for example). Write to IT what you can do, how much you can do and how long you expect to be able to do it via email it@kbhff.dk

DRIVERS

We have a good team of drivers who deliver from the common warehouse to our departments every Wednesday from 12.00-15.30. If you have a driving license and would like to join us, please write to fk@kbhff.dk. You can also read more about the shifts here

COOKS for fællesmøder

We organize fællesmøder on the last Tuesdays of May, September, August, and November and each time we need someone to do the cooking. We also need 1-2 helpers. Typically, there are about 20 participants at the meetings, so it is a larger portion to be made, but not a whole army. We borrow facilities etc. from the Hotel and Restaurant School where the meetings are held and we order most of the ingredients from our local suppliers. Again, it is fk@kbhff.dk you should write to if it could be something for you to help out with

LIST OF JOBS

In fact, we are having a long-term plan to create an easily accessible to-do list for the entire KBHFF, where you can always go in and find out what help is needed in the community and who to coordinate with.

If you, your department or your work group have unresolved tasks, you can send a message to ff@kbhff.dk