--- English version below ---

Skal du være med til at bestemme indholdet af grønsagsposen?

Er du træt af vagter i din lokalafdeling som passer dårligt med dit studie eller arbejde? Vil du have en større indflydelse på, hvad der kommer i din ugentlige grønsagspose? Elsker du Københavns Fødevarefællesskabs varer og vil gerne bidrage til fællesskabets mål om at have friske, lokalt producerede økologiske og biodynamiske produkter hver uge? Så har du chancen for at blive en del af indkøbsgruppen!

Hvad laver indkøbsgruppen i KBHFF?

Indkøbsgruppens opgave er at sammensætte ugens grønsagspose og bestille varer hos avlerne og andre leverandører, derudover varetager de kontakten til avlerne og forsøger løbende at udvide varesortimentet og netværket af økologiske og biodynamiske leverandører som følger foreningens grundprincipper. Dem kan du læse her: https://kbhff.dk/om/10-grundprincipper.

Som frivillig i indkøbsgruppen vil du spille en vigtig rolle i at planlægge og indkøbe til ugens grønsagspose, løssalg af tørvarer mel, ærter, bønner og linser, forudbestilt løssalg gennem webshoppen - herunder rabarber i rabarbersæsonen, frugtposen og svampeposen m.m. Det er også værd at nævne, at det er indkøbsgruppen som sørger for at vi har mulighed for at se grønsagsposens indhold forud for bestillingsfristen. Du vil arbejde tæt sammen med andre medlemmer af fødevarefællesskabet for at sikre, at vi har friske, lokale og bæredygtige produkter hver uge. Din indsats vil ikke blot have en positiv indvirkning på miljøet og lokalsamfundet, men vil også give dig mulighed for at lære om forskellige fødevareproducenter og deres produkter bedre at kende.

Sådan forløber en vagt i indkøbsgruppen
Indkøbsarbejdet finder typisk sted mellem torsdag morgen og fredag aften med opfølgende opgaver i løbet af weekenden, hvor det skal tjekkes at avlerne har godkendt bestillingen, og posens indhold skal videreformidles til hjemmesiden/IT gruppen. Medlemmer fra indkøbsgruppen vil vise dig hvordan indkøbsarbejdet fungerer. Der vil også være mulighed for at lave det flere sammen. Normalt har man en vagt to uger i træk ca. hver anden måned. Du skal regne med at bruge lidt mere et tre timer om ugen, når du har vagt.


Sådan bliver du medlem af indkøbsgruppen
Vil du gerne være medlem af indkøbsgruppen eller har du nogle spørgsmål til vagten, så skriv til indkøbsgruppen på indkoeb@kbhff.dk. De vil stå for din introduktion til arbejdet og besvarer også alle dine spørgsmål. Du kan læse mere om vagterne her.

Du kan læse mere om indkøbsgruppen og deres arbejdsområder under www.kbhff.dk (husk login) > wiki > De fælles arbejdsgrupper > Indkøbsgruppen 

--------- English version ---------

Would you like to have a say in the contents of your vegetable bag?

Are you tired of shifts at your local branch that don't fit well with your studies or work? Do you want a greater influence on what goes into your weekly vegetable bag? Do you love the products of Copenhagen's Food Community and want to contribute to the community's goal of having fresh, locally produced organic and biodynamic products every week? Then you have the opportunity to become part of the purchasing group!

What is the role of the purchasing group in KBHFF?
The task of the purchasing group is to compose the weekly vegetable bag and order products from farmers and other suppliers. Additionally, they handle the contact with farmers and continuously try to expand the range of products and network of organic and biodynamic suppliers that follow the association's principles. You can read about them here: https://kbhff.dk/om/10-grundprincipper.

As part of the purchasing group, you will play an important role in planning and purchasing for the weekly vegetable bag, loose sales of dry goods such as flour, peas, beans, and lentils, pre-ordered loose sales through the webshop - including rhubarb during rhubarb season, the fruit bag, and the mushroom bag, among others. It's also worth mentioning that it's the purchasing group that ensures we have the opportunity to see the contents of the vegetable bag before the ordering deadline. You will work closely with other members of the food community to ensure that we have fresh, local, and sustainable products every week. Your efforts will not only have a positive impact on the environment and the local community, but will also allow you to learn more about different food producers and their products.

Here is how a shift in the purchasing group works
The purchasing work typically takes place between Thursday morning and Friday evening, with follow-up tasks during the weekend, where it needs to be checked that the farmers have approved the order, and the contents of the bag need to be communicated to the website/IT group. Members of the purchasing group will show you how the purchasing work functions. There will also be an opportunity to work on it together. Normally, you have a shift for two weeks in a row, approximately every other month. You should expect to spend a little over three hours per week when you have a shift.

Here is how you can become a member of the purchasing group
If you would like to be a member of the purchasing group or have any questions about the shift, write to the purchasing group at indkoeb@kbhff.dk. They will provide you with an introduction to the work and answer all of your questions. You can read more about the shifts here.

You can read more about the purchasing group and their areas of work at www.kbhff.dk (remember to log in) > wiki > De fælles arbejdsgrupper > Indkøbsgruppen.