--- English version below ---

En personlig historie fra et nyt medlem af indkøbsgruppen:

"Jeg blev medlem af indkøbsgruppen for et par måneder siden, og det er jeg super glad for. Vi er både nye og erfarne frivillige, der kommer fra alle KBHFF’s afdelinger. Det giver et rigtig fedt sammenhold på tværs af foreningen.

Når man har vagt, har man ansvar for at sammensætte den næste uges grøntsagspose. Vi mødes to eller flere frivillige, diskuterer planen og sender ordrerne til vores avlere. En vagt kan godt kræve 3-4 timers arbejde fordelt på ugen for at sikre, at alt går som det skal. Det tager også mindst et par vagter at blive oplært, så det skal man være klar til at dedikere tid til. Til gengæld er det fleksibelt (og ret sjovt) arbejde. Og det er en kunst at få posen til at blive varieret, fyldig, anderledes end de sidste to uger og helt perfekt til budgettet… Det har været rigtig sjovt at lære.

De frivillige i vagt skal også skrive til avlerne og høre, hvad de kan tilbyde os til næste pose. Nogle gange ringer vi for at få de sidste detaljer med. I starten var det lidt skræmmende “bare at ringe” til dem - nu synes jeg, det er en af de fedeste opgaver! Vi lærer avlerne at kende, og vi får en endnu bedre forståelse for deres udfordringer i marken, når vejret skifter og påvirker høsten. For så må vi ændre den planlagte grøntsagspose.

Hvis du har lyst til nye opgaver og sjovt og lærerigt fællesskab, så kom og vær med. Vi påstår at være KBHFF’s frivilliggruppe med de hyggeligste møder og de bedste snacks."

Skal du være med til at bestemme indholdet af grønsagsposen?

Er du træt af vagter i din lokalafdeling som passer dårligt med dit studie eller arbejde? Vil du have en større indflydelse på, hvad der kommer i din ugentlige grønsagspose? Elsker du Københavns Fødevarefællesskabs varer og vil gerne bidrage til fællesskabets mål om at have friske, lokalt producerede økologiske og biodynamiske produkter hver uge? Så har du chancen for at blive en del af indkøbsgruppen!

Hvad laver indkøbsgruppen i KBHFF?

Indkøbsgruppen er Københavns Fødevarefællesskabs (KBHFF's) tætte kontakt til avlerne. Indkøbsgruppen udvælger og bestiller friske varer fra lokale producenter og leverandører og sammensætter grønsagsposen til medlemmerne. Hertil planlægger de også løssalg af frugt og grønt, tørvarer så som mel, ærter, bønner og linser samt forudbestilling af dvs. produkter via. webshoppen. Det er indkøbsgruppen, som formidler bestillinger og feedback på varekvaliteten til avlerne, og godkender avlere som leverandører til KBHFF. Formålet med indkøbsgruppen er derfor helt kort, at sikre ugens såvel som årets indkøb gennem tæt kontakt til avlerne og at varerne lever op til KBHFFs grundprincipper, dem kan du læsere mere om her.

Du vil arbejde tæt sammen med andre medlemmer af fødevarefællesskabet for at sikre, at vi har friske, lokale og bæredygtige produkter hver uge. Din indsats vil ikke blot have en positiv indvirkning på miljøet og lokalsamfundet, men vil også give dig mulighed for at lære om forskellige fødevareproducenter og deres produkter bedre at kende.

Indkøbsgruppens vagtbeskrivelse findes her

Bliv indkøber

Medlemmer af KBHFF er velkomne til at deltage i den ugentlige indkøbstjans. Først skal du dog i lære. For at komme det, skal du blot skrive en mail til indkoeb@kbhff.dk med dine kontaktoplysninger (email og gerne telefon). Der aftaler I hvor og hvornår du vil blive lært op i at være indkøber. Hvis du har nogle spørgsmål, før du tilmelder dig som frivillig i indkøbsgruppen skal du altid være velkommen til at skrive en mail til indkoeb@kbhff.dk.

Engagement er afgørende som indkøber i KBHFF, da det kræver tid og dedikation at lære og udføre opgaverne. Før man tilmelder sig oplæringen som indkøber, er det derfor vigtigt at forstå dette, da det tager cirka tre vagter at mestre rollen. Dette indebærer at være villig til at investere tid og energi i at lære komplekse procedurer og processer. til gengæld kan du forvente stor indflydelse på udvalget af varer, tæt dialog med vores avlere og hyggelige møder i en dedikeret arbejdsgruppe.

Sådan forløber en vagt i indkøbsgruppen

Indkøbsarbejdet finder typisk sted mellem torsdag morgen og fredag aften med opfølgende opgaver i løbet af weekenden, hvor det skal tjekkes at avlerne har godkendt bestillingen, og posens indhold skal videreformidles til hjemmesiden/IT gruppen. Medlemmer fra indkøbsgruppen vil vise dig hvordan indkøbsarbejdet fungerer. Der vil også være mulighed for at lave det flere sammen. Normalt har man en vagt to uger i træk ca. hver anden måned. Du skal regne med at bruge lidt mere end tre timer om ugen, når du har vagt.

--------- English version ---------

A personal story from a new member of the purchasing group:

I joined the purchasing group a few months ago, and it was a great decision! We are both new and experienced volunteers from all KBHFF's departments. It makes for a really great team spirit across the organisation.

When you're on shift, you're responsible for putting together the next week's vegetable bag. Two or more volunteers meet, discuss the plan and send the orders to our growers. A shift might require 3-4 hours of work across the week to make sure everything runs smoothly. It also takes at least a couple of shifts to get trained, so you have to be ready to dedicate the time for that. On the other hand, it's flexible (and quite fun) work. And there's an art to making the bag varied, filling, different from the last two weeks and perfect for the budget... It's been a lot of fun to learn.

The volunteers on shift also write to the growers to check what’s available for the next bag. Sometimes we call them to get the final details. At first it was a bit scary to "just call" them - now I think it's one of the coolest tasks! We get to know the growers, and we get an even better understanding of their challenges in the field when the weather changes and affects the harvest. In those cases, we have to change the planned vegetable bag.

If you're looking for new instructive tasks and a fun community, come and join us. We claim to be KBHFF's volunteer group with the cosiest meetings and the best snacks. Write to indkoeb@kbhff.dk to sign up.

Do you want to help decide the contents of the vegetable bag?

Are you tired of shifts in your local branch that don't fit well with your studies or work? Do you want to have a greater influence on what goes into your weekly vegetable bag? Do you love Copenhagen Food Community's products and want to contribute to the community's goal of having fresh, locally produced organic and biodynamic products every week? Then you have the chance to become part of the procurement group!

What does the procurement group do at KBHFF?

The procurement group is Copenhagen Food Community's (KBHFF's) close contact with the growers. The procurement group selects and orders fresh products from local producers and suppliers and assembles the vegetable bag for the members. Additionally, they plan the sale of fruits and vegetables, dry goods such as flour, peas, beans, and lentils, as well as pre-ordering products through the webshop. It is the procurement group that communicates orders and feedback on product quality to the growers and approves growers as suppliers to KBHFF. The purpose of the procurement group is, therefore, to ensure weekly and yearly purchases through close contact with the growers and to ensure that the products meet KBHFF's fundamental principles, which you can read more about here.

You will work closely with other members of the food community to ensure that we have fresh, local, and sustainable products every week. Your efforts will not only have a positive impact on the environment and the local community but also give you the opportunity to learn more about various food producers and their products.

The procurement group's shift description can be found here


Become a buyer

Members of KBHFF are welcome to participate in the weekly shopping duty. However, you need to go through a learning process first. To get started, simply send an email to indkoeb@kbhff.dk with your contact information (email and preferably phone number). You can then arrange where and when you will be trained as a buyer. If you have any questions before signing up as a volunteer in the procurement group, you are always welcome to send an email to indkoeb@kbhff.dk.

Commitment is essential as a buyer at KBHFF, as it takes time and dedication to learn and perform the tasks. Therefore, it's important to understand that before signing up for training as a buyer, as it takes about three shifts to master the role. This entails being willing to invest time and energy in learning complex procedures and processes. In return, you can expect significant influence over the selection of products, close dialogue with our growers, and enjoyable meetings in a dedicated working group.

How a shift in the procurement group unfolds

The procurement work typically takes place between Thursday morning and Friday evening, with follow-up tasks over the weekend to ensure that the growers have approved the order, and the contents of the bag need to be communicated to the website/IT group. Members of the procurement group will show you how the procurement work operates. There will also be opportunities to work together with others. Normally, you have a shift for two consecutive weeks approximately every other month. You should expect to spend a little over three hours per week when you have a shift.